Zaproszenie do składania ofert Nr 7/KOR

Date

Spółka AWA Waters zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia obejmującego doradztwo dotyczące działań promocyjno-informacyjnych, w zakresie modyfikacji www dedykowanych do rynku Korea Południowa.

Oferty wraz z informacją o terminie ich ważności prosimy składać na adres spółki office@awa-waters.com. Spółka niezwłocznie powiadomi podmiot, którego oferta zostanie wybrana. Zlecenie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

More
articles